Άρθρο 3: Virtual memory & memory management

Διαθέσιμα αρχεία:

Το άρθρο δημοσιεύθικε στο linux inside τέυχος 3 (Ιουλίου-Αυγούστου 2011).


Εισαγωγή

Στο προηγούμενο άρθρο είδαμε το μοντέλο μνήμης του x86, και βγάλαμε το segmentation από την μέση δημιουργώντας όλα τα απαραίτητα segments αλληλοεπικαλυπτώμενα με αρχή το 0, και μέγεθος όσο όλο το address space (4gb). Αυτό το κάναμε επειδή στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα μοντέρνο πυρήνα με εικονική μνήμη, και όχι κάτι αντίστοιχο των πρώτων UNIX kernels στον PDP/11 ή των batch processing συστημάτων του 60 πού απλά χώριζαν τη μνήμη σε κομμάτια και την μοίραζαν στα ενεργά jobs.

Σε αυτό το τεύχος θα ασχοληθούμε με το paging και την διαχείριση της μνήμης, κάτι απαραίτητο ώστε όλα τα κομμάτια του πυρήνα που θα γράψουμε μετά, να μπορούν να κάνουν allocate μνήμη. Μην ξεχάσετε να κατεβάσετε τον συνοδευτικό κώδικα από το web site των άρθρων που δίνεται στην κορυφή της σελίδας. Και όπως πάντα αν χάσατε κάποιο από τα προηγούμενα άρθρα θα τα βρείτε στο ίδιο site υπό τους όρους της άδειας: creative commons attribution-sharealike.

Concurrency

Πριν μπούμε στο ψητό πρέπει να αναφερθούμε εν συντομία στο θέμα του concurrency. Μετά την ενεργοποίηση των interrupts στο προηγούμενο άρθρο, κομμάτια του κώδικα του πυρήνα μπορεί να εκτελεστούν οποιαδήποτε στιγμή ασύγχρονα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να προσέξουμε να προστατεύσουμε τα critical sections του πυρήνα με κάποιου είδους αμοιβαίο αποκλεισμό, ώστε να μην γίνεται ταυτόχρονη πρόσβαση σε κοινές δομές δεδομένων του πυρήνα. Ο πιο απλός τρόπος να το πετύχουμε αυτό είναι να φροντίσουμε να απενεργοποιούμε τα interrupts μπαίνοντας στο critical section ώστε να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα διακοπεί η εκτέλεση για να τρέξει κάτι άλλο, και να τα επαναφέρουμε στην αρχική τους κατάσταση όταν τελειώσουμε.

Η συνάρτηση get_intr_state στο intr-asm.S διαβάζει το bit 9 του eflags register (IF) για να διαπιστώσει αν είναι ενεργοποιημένα η απενεργοποιημένα τα interrupts και επιστρέφει 0 ή 1 αναλόγως. Αντίστροφα η συνάρτηση set_intr_state στο ίδιο αρχείο καλεί τις εντολές cli ή sti (clear/set interrupt flag), σύμφωνα με την τιμή της παραμέτρου που θα πάρει. Χρησιμοποιώντας αυτές τις συναρτήσεις μπορούμε να κάνουμε τον αμοιβαίο αποκλεισμό που περιγράψαμε παραπάνω ως εξής:

int istate = get_intr_state();
disable_intr();
/* ... critical section ... */
set_intr_state(istate);

Διαχείριση φυσικής μνήμης

Πριν αρχίσουμε με την διαχείριση και διανομή της μνήμης, πρέπει φυσικά να ξέρουμε πόση μνήμη έχουμε εγκατεστημένη στο σύστημα και ποια τμήματα φυσικών διευθύνσεων μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Αυτό γιατί συγκεκριμένα κομμάτια διευθύνσεων είναι συνδεδεμένα με την ROM (BIOS), ή με συσκευές, όπως παραδείγματος χάρη οι διευθύνσεις από a0000 έως bffff που όπως είδαμε στο πρώτο άρθρο αντιστοιχούν στην video memory, και δεν είναι διαθέσιμα για γενική χρήση. Πληροφορίες για την διαθέσιμη μνήμη κανονικά παίρνουμε με κλήση στο BIOS, το οποίο όμως είναι αρκετά δύσκολο από protected mode μιας και οι κλήσεις του BIOS γίνονται με real mode interrupts.

Ευτυχώς το multiboot standard προέβλεψε αυτή την δυσκολία, και έτσι ο boot loader μας παρέχει πληροφορίες για την διαθέσιμη μνήμη του συστήματος σε εύχρηστη μορφή. Όταν ο boot loader περνάει τον έλεγχο στο entry point του kernel, μας αφήνει στον ebx register την διεύθυνση στην οποία έχει τοποθετήσει μια δομή (βλ. mboot_info στο mboot.h) με διάφορες πληροφορίες που του έχουμε ζητήσει θέτοντας συγκεκριμένα bits στο πεδίο flags του multiboot header. Αυτό το struct, το οποίο περνάμε πλέων σαν παράμετρο στην kmain και αυτή με την σειρά της στην init_mem, περιέχει έναν pointer σε έναν πίνακα με διαθέσιμα και μη τμήματα διευθύνσεων. Η συνάρτηση init_mem στο αρχείο mem.c διαβάζει ένα--ένα τα διαστήματα από αυτό τον πίνακα και για κάθε διαθέσιμο διάστημα καλεί την add_memory για να το προσθέσει στα κομμάτια μνήμης που θα διαχειρίζεται ο πυρήνας.

Η διαχείριση φυσικής μνήμης γίνεται σε επίπεδο page (δηλαδή κομμάτια των 4kb). Οι δομές που χρησιμοποιεί ο physical page manager πρέπει να είναι όσο πιο απλές γίνεται, και στατικές, ώστε να μην χρειάζεται δυναμική δέσμευση μνήμης, μιας και προφανώς δεν μπορούμε να κάνουμε allocate μνήμη χωρίς allocator. Γιαυτό τον λόγο χρησιμοποιούμε ένα bitmap για να σημαδέψουμε ποια pages είναι ελεύθερα και ποια όχι. Το bitmap αυτό, το οποίο βάζουμε αυθαίρετα να ξεκινάει από το τέλος του kernel image που σηματοδοτείται από το σύμβολο _end, είναι απλώς ένα κομμάτι μνήμης του οποίου κάθε bit αντιστοιχεί σε ένα page φυσικής μνήμης. Για να διαπιστώσουμε αν το 23ο page είναι ελεύθερο αρκεί να κοιτάξουμε αν το 23ο κατά σειρά bit είναι 0 ή 1. Στην πράξη θέτουμε ένα uint32_t pointer στην αρχή του bitmap, ώστε να το βλέπουμε σαν array από 32bit ακέραιους, και όταν ψάχνουμε για ελεύθερα pages να διαβάζουμε 32 bits κάθε φορά. Αν η τιμή που θα δούμε είναι ffffffff, τότε ξέρουμε ότι δεν υπάρχει κανένα ελεύθερο ανάμεσα στα 32 pages που αντιστοιχούν σε αυτό το σημείο του bitmap, και μπορούμε να πάμε στο επόμενο που αντιστοιχεί στα επόμενα 32 pages. Μόλις βρούμε ένα κομμάτι του bitmap με διαφορετική τιμή, ξέρουμε ότι εδώ υπάρχει ελεύθερο page και ψάχνουμε ένα ένα τα bits με shifting και masking ώστε να βρούμε ποιο είναι το ελεύθερο page.

Όλες οι αλλαγές στο bitmap γίνονται από την συνάρτηση mark_page που βρίσκει και θέτει το σωστό bit 0 ή 1 για να σημειωθεί κάποιο page ως ελεύθερο η δεσμευμένο. Η add_memory που προαναφέραμε καλεί την mark_page για να σημειώσει ως ελεύθερα όλα τα pages που αντιστοιχούν στα διαθέσιμα κομμάτια μνήμης που μας έδωσε ο boot loader. Τέλος η alloc_phys_page υλοποιεί τον αλγόριθμο αναζήτησης ελεύθερων pages που αναφέραμε μόλις η οποία μας επιστρέφει την διεύθυνση από την οποία ξεκινάει το page που έκανε allocate.

#define PAGE_TO_ADDR(pg) ((pg) * 4096)
#define BM_IDX(pg) ((pg) / 32)
#define BM_BIT(pg) ((pg) & 0x1f)
#define IS_FREE(pg) \
  ((bitmap[BM_IDX(pg)] & (1 << BM_BIT(pg))) == 0)

static void mark_page(int pg, int used)
{
  int idx = BM_IDX(pg);
  int bit = BM_BIT(pg);
  if(used) {
    bitmap[idx] |= 1 << bit;
  } else {
    bitmap[idx] &= ~(1 << bit);
  }
}

uint32_t alloc_phys_page(void)
{
  int i, idx, max, intr_state = get_intr_state();
  disable_intr();

  idx = last_alloc_idx;
  max = bmsize / 4;
  while(idx <= max) {
    /* if at least one bit is 0 then we have
     * a free page. find and allocate it. */
    if(bitmap[idx] != 0xffffffff) {
      for(i=0; i<32; i++) {
        int pg = idx * 32 + i;
        if(IS_FREE(pg)) {
          mark_page(pg, USED);
          last_alloc_idx = idx;

          set_intr_state(intr_state);
          return PAGE_TO_ADDR(pg);
        }
      }
    }
    idx++;
  }
  set_intr_state(intr_state);
  return 0;
}

Paging/virtual memory

Paging ονομάζουμε την δυνατότητα του επεξεργαστή να μεταφράζει τις διευθύνσεις της που χρησιμοποιούνται σε προσβάσεις της μνήμης, πριν κάθε πρόσβαση (ανάγνωση ή εγγραφή). Αυτό μας επιτρέπει να διαχειριστούμε την μνήμη του συστήματος με μεγαλύτερη ευελιξία, να παρουσιάσουμε ένα απλό μοντέλο μνήμης στα processes όπου το κάθε ένα έχει στη διάθεση του ξεχωριστό, συνεχόμενο virtual address space, μεγέθους 4gb. Επίσης μας επιτρέπει να επαναχρησιμοποιήσουμε εύκολα όποια τμήματα της μνήμης δεν χρησιμοποιούνται συχνά, αποθηκεύοντας τα περιεχόμενα τους κάπου, ώστε να τα επαναφέρουμε αν χρειαστεί αργότερα (swapping).

Με το paging ενεργοποιημένο η μνήμη χωρίζεται σε pages των 4kb και κάθε page φυσικής μνήμης μπορεί να γίνει map σε οποιοδήποτε virtual page θέλουμε, δηλαδή σε οποιαδήποτε 4kb-aligned virtual διεύθυνση μέσα στα 4gb του address space. Αυτό γίνεται μέσω ενός πίνακα που αντιστοιχίζει φυσικές διευθύνσεις σε εικονικές διευθύνσεις (ανά page), που ονομάζεται page table. Αργότερα που θα υλοποιήσουμε processes θα δούμε ότι κάθε process μπορεί να έχει το δικό του page table, το δικό του mapping δηλαδή μεταξύ virtual και φυσικών διευθύνσεων

Ο x86 χρησιμοποιεί page tables 2 επιπέδων για την μετάφραση των virtual διευθύνσεων σε φυσικές διευθύνσεις. Κατ' αρχάς ο cr3 register δείχνει σε έναν πίνακα, που ονομάζεται page directory. Το page directory περιέχει 1024 διευθύνσεις φυσικής μνήμης (επί 4 bytes κάθε πεδίο συνολικά πιάνει 4096 bytes, ακριβώς ένα page) που δείχνουν σε ένα page table ίδιου μεγέθους, το οποίο με τη σειρά του περιέχει τις φυσικές διευθύνσεις όπου γίνονται map 1024 virtual pages (βλ. σχήμα 1). Ακριβέστερα, το page table και το page directory περιέχουν πεδία των οποίων τα άνω 20 bits είναι τα αντίστοιχα bits της διεύθυνσης, ενώ τα υπόλοιπα 12 που σε μια page-aligned διεύθυνση θα ήταν μηδενικά, χρησιμοποιούνται για attribute bits όπως φαίνεται στο σχήμα 1.

page tables
Σχήμα 1: Page tables.

Τα ανώτερα 20 bits μιας 32 bit διεύθυνσης μπορούμε να τα θεωρήσουμε ως το νούμερο του page, και τα κατώτερα 12 bits offset μέσα σε αυτό το page (2^12 = 4096). Όταν ο επεξεργαστής χρειαστεί να μεταφράσει μια διεύθυνση, πρέπει να βρει το page table entry που λέει σε ποία physical διεύθυνση αντιστοιχεί. Για να το κάνει αυτό παίρνει τα πρώτα 10 bits του page number και τα χρησιμοποιεί σαν index στο page directory για να εντοπίσει το page table (2^10 = 1024). Κατόπιν τα επόμενα 10 bits μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν index σε αυτό το page table για να ανακτηθεί η φυσική διεύθυνση και τα διάφορα attributes του mapping. Αν τα attribute bits του page directory ή page table entry που διαβάζονται στην παραπάνω διαδικασία έχουν στο πρώτο (present) bit 0, το page θεωρείται ότι δεν είναι mapped στην φυσική μνήμη και σηκώνεται page fault.

Η συνάρτηση virt_to_phys υλοποιεί την παραπάνω διαδικασία σε software για να μπορούμε και εμείς να κάνουμε μετατροπή από virtual σε physical διευθύνσεις όποτε χρειαστεί.

#define PGENT_ADDR_MASK 0xfffff000
#define ADDR_TO_PAGE(x) ((x) >> 12)
#define ADDR_TO_PGTBL(x) ((x) >> 22)
#define ADDR_TO_PGTBL_PG(x) (((x) >> 12) & 0x3ff)
#define ADDR_TO_PGOFFS(x) ((x) & 0xfff)

uint32_t virt_to_phys(uint32_t vaddr)
{
  uint32_t pgaddr, *pgtbl;
  int diridx = ADDR_TO_PGTBL(vaddr);
  int pgidx = ADDR_TO_PGTBL_PG(vaddr);

  if(!(pgdir[diridx] & PG_PRESENT)) {
    panic("page table not present\n");
  }
  pgtbl = (uint32_t*)(pgdir[diridx] &
      PGENT_ADDR_MASK);
  if(!(pgtbl[pgidx] & PG_PRESENT)) {
    panic("page not present\n");
  }
  pgaddr = pgtbl[pgidx] & PGENT_ADDR_MASK;
  return pgaddr | ADDR_TO_PGOFFS(vaddr);
}

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω για κάθε πρόσβαση στη μνήμη ο επεξεργαστής πρέπει να κάνει άλλες δύο αναγνώσεις μόνο και μόνο για να κάνει την μετάφραση της διεύθυνσης. Κάτι τέτοιο φυσικά είναι πολύ αργό, γι' αυτό υπάρχει μια cache από πρόσφατες μεταφράσεις που αντιστοιχίζει virtual σε physical pages, που λέγεται translation lookaside buffer (TLB). Αυτή η λεπτομέρεια είναι σημαντική γιατί είναι δική μας ευθύνη να ακυρώσουμε την cached μετάφραση στο TLB όταν αλλάζουμε το αντίστοιχο mapping στο page table. Αυτό γίνεται με την εντολή invlpg που εκτελείτε από την συνάρτηση flush_tlb_addr στο vm-asm.S, η οποία παίρνει μια διεύθυνση σαν παράμετρο, και ακυρώνει την cached μετάφραση για το page στο οποίο ανήκει. Επίσης γράφοντας στον cr3, που περιέχει τη διεύθυνση του page directory, γίνετε flush το TLB και ακυρώνονται όλα τα cached mappings εκτός από αυτά που έχουν το global attribute bit (βλ. flush_tlb στο vm-asm.S).

Όταν ξεκινάει ο επεξεργαστής, το paging είναι απενεργοποιημένο, και όλα τα accesses στην μνήμη γίνονται απευθείας με φυσικές διευθύνσεις Ενεργοποιούμε το paging θέτοντας το bit 31 του cr0, ενώ μπορούμε και να το απενεργοποιήσουμε ξανά καθαρίζοντας το. Αυτό κάνουν οι συναρτήσεις enable_paging και disable_paging στο vm-asm.S. Εάν όμως ενεργοποιήσουμε το paging χωρίς να έχουμε δώσει στον επεξεργαστή σωστά page tables θα δημιουργηθεί τριπλο-fault και reset, γιατί δεν θα μπορεί να βρει την επόμενη προς εκτέλεση εντολή. Το πρώτο πράγμα που κάνει λοιπόν η init_vm στο vm.c είναι να είναι να καλέσει την alloc_phys_page για να δεσμεύσει ένα page μνήμης το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως page directory, και καλεί την set_pgdir_addr, που θέτει στον cr3 τη διεύθυνση αυτού του page.

Το επόμενο βήμα είναι να φροντίσουμε το mapping των pages που καταλαμβάνει ο κώδικας και τα δεδομένα του πυρήνα να είναι προσπελάσιμα στις ίδιες διευθύνσεις ασχέτως αν είναι ενεργοποιημένο η απενεργοποιημένο το paging, έτσι ώστε να μην δημιουργηθούν προβλήματα κατά την αλλαγή. Αυτό το πετυχαίνουμε καλώντας την map_mem_range, με ίδια αρχική virtual και physical διεύθυνση για όλο το εύρος των διευθύνσεων που ανήκουν στο kernel image, κάτι που το βρίσκουμε καλώντας την get_kernel_mem_range που ορίζεται στο mem.c. Η map_mem_range με τη σειρά της καλεί την map_page_range, η οποία loopάρει για όλα τα pages στο διάστημα που της ζητήθηκε και καλεί την map_page για κάθε ένα από αυτά.

Η map_page, και η αντίστροφη της unmap_page, είναι οι μόνες συναρτήσεις που τελικά κάνουν allocate μνήμη για page tables και γράφουν σε αυτά, για να δημιουργήσουν ή να καταργήσουν mappings. Η διαδικασία είναι απλή, και παρόμοια με τον αλγόριθμο της virt_to_phys που είδαμε παραπάνω. Πρώτα βρίσκουμε το σωστό page directory entry με τα άνω 10 bits του 20 bit page number, και κοιτάμε αν όντως δείχνει σε valid page table ελέγχοντας το present bit. Εάν δεν υπάρχει το page table, καλούμε την alloc_phys_page για να δεσμεύσουμε μνήμη για αυτό, τοποθετούμε την διεύθυνσή του στο page directory entry, και θέτουμε το present bit σε 1. Κατόπιν πηγαίνουμε στο page table και βρίσκουμε το entry που αντιστοιχεί στο page που θέλουμε να κάνουμε map χρησιμοποιώντας τα επόμενα 10 bits σαν index στο page table, όπου γράφουμε την φυσική διεύθυνση του page και ότι attribute bits μας ζητηθεί καθώς βεβαίως και το present bit.

Μια τελευταία λεπτομέρεια που πρέπει να αναφέρουμε όσων αφορά το map/unmap είναι ότι εφόσον ενεργοποιήσουμε το paging όλες οι προσβάσεις της μνήμης γίνονται με virtual διευθύνσεις. Αυτό μας δυσκολεύει ελαφρός γιατί δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε απλώς τις διευθύνσεις που είναι γραμμένες στον cr3 και στο page directory για να βρούμε και να αλλάξουμε το page table μιας και αυτές είναι φυσικές διευθύνσεις. Θα πρέπει να είναι τα ίδια τα page tables mapped κάπου για να μπορούμε να τα προσπελάσουμε. Μια απλή λύση θα ήταν να να απενεργοποιήσουμε το paging μπαίνοντας στην map_page, να δουλέψουμε με physical addresses απευθείας και να ξανα-ενεργοποιήσουμε το paging μόλις τελειώσουμε. Το ίδιο και για τις unmap_page και virt_to_phys, που όπως την δείξαμε προηγουμένως θεωρεί ότι δουλεύει σε φυσική μνήμη.

Recursive page tables

Μια καλύτερη λύση που δεν απαιτεί να ανοιγοκλείνουμε συνεχώς το paging είναι να εκμεταλλευτούμε την ικανότητα του x86 να ακολουθεί recursive page tables, ώστε να έχουμε μονίμως mapped όλα τα page tables και το page directory στα τελευταία 4mb του virtual address space (ffc00000 - ffffffff). Το βρώμικο trick που θα χρησιμοποιήσουμε, είναι να βάλουμε στο τελευταίο entry του page directory την διεύθυνση του ίδιου του page directory.

Τι πετυχαίνουμε πρακτικά με αυτό; Ας πούμε ότι διαβάζουμε από την διεύθυνση ffc00000. Τα πρώτα 10 bits που μας δίνουν το page directory entry είναι η τιμή 1023. Δηλαδή πάμε να βρούμε το page table που θα μας πει πού είναι το page που ψάχνουμε, στην διεύθυνση που περιέχεται στο τελευταίο από τα 1024 entries του page directory, το οποίο όπως είπαμε ότι περιέχει την διεύθυνση του ίδιου του page directory. Τα επόμενα 10 bits είναι 0, άρα θα κοιτάξουμε στο πρώτο entry του page table που μην ξεχνάμε ότι δεν είναι άλλο από το page directory, για να βρούμε το page που ψάχνουμε. Αλλά τι περιέχεται εκεί; φυσικά η διεύθυνση του πρώτου page table. Άρα τελικά η τιμή που διαβάζουμε ή γράφουμε στην διεύθυνση ffc00000 είναι το πρώτο entry του πρώτου page table, το οποίο σημαίνει ότι μπορούμε να το τροποποιήσουμε για να κάνουμε map/unmap σελίδες χωρίς κανένα πρόβλημα. Ξαναδιαβάστε την παραπάνω παράγραφο μέχρι να σας συνεπάρει η ομορφιά και η απλότητα αυτής της λύσης.

Από τα παραπάνω ακολουθεί ότι αν θέλουμε να διαβάσουμε ή να τροποποιήσουμε κάποιο entry του page directory, αυτό θα το βρούμε mapped στα τελευταία 4kb του address space (fffff000 - ffffffff). Συνοπτικά η μετάφραση της διεύθυνσης fffff000: Τα πρώτα 10 bits είναι 1023 άρα πάμε στο τελευταίο entry του page directory, το οποίο δείχνει στο page directory. Τα επόμενα 10 bits είναι επίσης 1023 οπότε πάμε στο τελευταίο entry του page table που είναι το page directory, για να βρούμε το page, όπου φυσικά και πάλι βρίσκουμε την διεύθυνση του page directory.

Όλα αυτά είναι υλοποιημένα στην init_vm στο vm.c ως εξής:

pgdir[1023] = ((uint32_t)pgdir & 0xfffff000) | PG_PRESENT;
pgdir = (uint32_t*)0xfffff000;

Επίσης το macro PGTBL μας δίνει virtual memory pointer στο page table που θα του ζητήσουμε με το νούμερο του.

#define PGTBL(x) ((uint32_t*)(0xffc00000+4096*(x)))
Όλες οι συναρτήσεις που χρειάζονται πρόσβαση στα page tables χρησιμοποιούν πλέων αυτό το macro για να τα κάνουν access. Για παράδειγμα δείτε στον συνοδευτικό κώδικα τις αλλαγές που έχουν γίνει στην virt_to_phys που είδαμε προηγουμένως για να δουλέψει σωστά και με το paging ενεργοποιημένο.

Διαχείριση εικονικής μνήμης

Εφόσον πλέων έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε allocate φυσικές σελίδες, καθώς και να τις κάνουμε map στο virtual address space, το μόνο που μένει είναι να μπορούμε να διαχειριστούμε και το virtual address space.

Κατ' αρχάς μια απόφαση που θα μας διευκολύνει αργότερα όταν υλοποιήσουμε processes και system calls, είναι να κρατάμε πάντα mapped την μνήμη του kernel στο address space όλων τον processes. Έτσι παραδείγματος χάρη αν χρειαστεί να αντιγράψουμε ένα κομμάτι μνήμης από I/O buffer του πυρήνα σε κάποιο buffer του process που κάλεσε το read system call, μπορούμε να το κάνουμε με μια απλή memcpy αφού θα είναι ήδη mapped και τα δυο.

Ένας καλός τρόπος να διαχειριστούμε το virtual address space κρατώντας υπόψιν τα παραπάνω, και την απαίτηση να μπορούμε εύκολα να δεσμεύουμε συνεχόμενα διαστήματα από virtual pages, είναι να χρησιμοποιήσουμε δύο linked lists από ελεύθερα page ranges, μία για το user κομμάτι του address space (0 - bfffffff) και μία για το kernel κομμάτι του address space (c0000000 - ffffffff).

Η pgalloc και η pgfree, στο vm.c διαχειρίζονται αυτές τις δύο λίστες και μοιράζουν ή ελευθερώνουν μνήμη. Η pgalloc παίρνει σαν παράμετρο πόσα pages θέλουμε, και αν τα θέλουμε για kernel ή user χρήση ώστε να κοιτάξει στην κατάλληλη λίστα. Όταν βρει ένα ελεύθερο range από pages που να χωράει το πλήθος pages που ζητήσαμε, κατ' αρχάς το αφαιρεί από την λίστα με τα ελεύθερα διαστήματα. Κατόπιν καλεί την map_page_range με virtual address την αρχή του διαστήματος που έκανε allocate, και physical address -1 ώστε να γίνει το mapping σε physical pages που θα γίνουν allocate καλώντας την alloc_phys_page. Να σημειωθεί ότι το αν τα pages φυσικής μνήμης που θα χρησιμοποιηθούν είναι συνεχόμενα ή όχι, δεν έχει καμία απολύτως σημασία, μιας και αφού θα γίνουν map σε συνεχόμενα virtual pages, εμείς τα βλέπουμε σαν συνεχόμενο κομμάτι μνήμης. Όταν κληθεί η pgfree, προστίθεται το εύρος τον virtual διευθύνσεων στην κατάλληλη λίστα, και αν είναι δυνατόν γίνεται σύμπτυξη της λίστας καλώντας την συνάρτηση coalesce ώστε αν το range που ελευθερώσαμε είναι γειτονικό με κάποιο υπάρχον free range, να μεγαλώσει το υπάρχον range αντί να κολλήσουμε άλλο ένα node στην λίστα. Επίσης για κάθε ένα από τα pages καλούμε την virt_to_phys για να δούμε ποιο physical page είναι mapped εκεί, και να το ελευθερώσουμε με την free_phys_page.

Η init_vm κάνει initialize τον virtual page allocator χρησιμοποιώντας ένα στατικό page_range struct για το αρχικό kernel free range list. Από εκεί και εμπρός όταν χρειαζόμαστε επιπλέον nodes για την λίστα μπορεί να χρησιμοποιηθεί η alloc_node, η οποία καταρχάς κοιτάει αν υπάρχουν ελεύθερα nodes σε ένα pool με αχρησιμοποίητα nodes και επιστρέφει ένα από αυτα. Αν δεν έχουμε nodes στο pool, κάνουμε allocate ένα page με την pgalloc, το σπάμε σε 256 page_range nodes, τα κάνουμε link μεταξύ τους και τα βάζουμε στην λίστα, από την οποία τελικά παίρνουμε το πρώτο και το επιστρέφουμε.

Δοκιμάζοντας το VM

Διάφορα σημεία του memory management κώδικα αυτή τη στιγμή βγάζουν debugging output για να μας πουν τι ακριβώς κάνουν. Αν bootαρουμε τον υπολογιστή ή τον emulator με τον πυρήνα που συνοδεύει το άρθρο, θα δούμε κάτι σαν την εικόνα 2, με το physical και virtual memory map και διάφορα άλλα. Για να αποφύγουμε τον κυκεώνα από "unhandled interrupt 32" κάθε φορά που σηκώνεται timer interrupt έτσι ώστε να μπορούμε να διαβάσουμε το debugging output, ορίσαμε μια συνάρτηση που δεν κάνει τίποτα απολύτως σαν handler του συγκεκριμένου interrupt καλώντας: interrupt(32, do_nothing);

vm output picture
Εικόνα 2: Debugging output του VM.

Ασκήσεις για τον αναγνώστη

Δοκιμάστε να προσθέσετε μια υλοποίηση των standard C συναρτήσεων malloc και free στην klibc ώστε να μπορεί ο πυρήνας να κάνει εύκολα allocate κομμάτια μνήμης οτιδήποτε μεγέθους, και όχι απαραίτητα πολλαπλάσια του page size. Η υλοποίηση αυτών των συναρτήσεων είναι απλή υπόθεση χρησιμοποιώντας τις pgalloc και pgfree που είδαμε παραπάνω. Στείλτε μου τις απαντήσεις σας για να αδράξετε αιώνια υστεροφημία μέσα από τις σελίδες του περιοδικού, αλλιώς θα βρείτε στον κώδικα του επόμενου τεύχους την δική μου υλοποίηση.


Creative Commons License
Copyright © John Tsiombikas 2011
This article is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License.