Άρθρο 2: x86 memory model & interrupts

Διαθέσιμα αρχεία:

Το άρθρο δημοσιεύθικε στο linux inside τέυχος 2 (Μαίου-Ιουνίου 2011).


Εισαγωγή

Στο προηγούμενο τεύχος είδαμε την διαδικασία του boot και πως να κάνουμε τον kernel μας να συμβατό με multiboot bootloaders σαν το GRUB. Επίσης είδαμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την VGA σε text mode για να βγάλουμε κείμενο στην οθόνη. Εάν χάσατε το προηγούμενο τεύχος, μην πανικοβάλλεστε, τα παλαιότερα άρθρα, όπως και ο συνοδευτικός κώδικας κάθε άρθρου, είναι διαθέσιμα από το URL που δίνουμε στην κορυφή της πρώτης σελίδας. Στον συνοδευτικό κώδικα αυτού του τεύχους συμπεριλαμβάνονται και οι λύσεις στις "ασκήσεις για τους αναγνώστες" του προηγούμενου (printf implementation και VGA hardware scrolling), καθώς φυσικά και όλες οι καινούριες προσθήκες στον kernel μας που θα συζητήσουμε σε αυτό το τεύχος.

Μοντέλο μνήμης σε Protected Mode

Η αρχιτεκτονική του x86 είναι βασισμένη στην ιδέα ότι η μνήμη είναι χωρισμένη σε τμήματα (segments). Κάθε πρόσβαση στην μνήμη χρησιμοποιεί έναν segment selector που διαλέγει ένα από τα segments της μνήμης, και ένα offset που είναι η απόσταση από την αρχή του επιλεγμένου segment. Αυτά τα δύο στοιχεία αποτελούν αυτό που ονομάζεται "λογική διεύθυνση", και ο επεξεργαστής πρέπει να την μετατρέψει σε φυσική διεύθυνση μνήμης, πριν γίνει η πρόσβαση.

Ο selector είναι ουσιαστικά ένα index στον πίνακα με τα segments που έχουμε ορίσει (βλ. συνάρτηση selector στο αρχείο segm.c). Ο πίνακας αυτός λέγεται Global Descriptor Table (GDT) και περιέχει μια σειρά από πεδία με συγκεκριμένη δομή, τα οποία ονομάζονται segment descriptors και περιγράφουν τα πάντα για ένα segment: από πού ξεκινάει (segment base), πόσο μέγεθος έχει (segment limit), το privilege level του που έχει να κάνει με το αν ανήκει στον kernel ή σε κάποιο user process, αν περιέχει δεδομένα η εκτελέσιμο κώδικα, και διάφορα άλλα. Όταν λοιπών ο επεξεργαστής θέλει να μεταφράσει μια λογική διεύθυνση σε φυσική διεύθυνση μνήμης, θεωρώντας ότι δεν έχουμε paging ενεργοποιημένο που θα το δούμε σε επόμενο άρθρο, παίρνει την αρχή του segment, προσθέτει το offset και έτσι αποκτά την διεύθυνση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να γίνει η πρόσβαση στην μνήμη του συστήματος.

Ένα τέτοιο segmented μοντέλο μνήμης θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να σπάσουμε την διαθέσιμη μνήμη σε κομμάτια, και να δώσουμε ένα κομμάτι σε κάθε process. Ο επεξεργαστής ελέγχει και απαγορεύει την πρόσβαση σε μνήμη έξω από το ενεργό segment, και έτσι μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι κανένα process δεν θα πειράξει την μνήμη που έχει ανατεθεί σε άλλα, ή στο λειτουργικό σύστημα. Αυτό το μοντέλο ταιριάζει τέλεια σε ένα batch processing σύστημα του 1960, και κάτι παρεμφερές χρησιμοποιούσαν και οι πρώτες εκδώσεις του UNIX που τρέχαν σε PDP11 χωρίς virtual memory, άλλα δεν μας βοηθάει εάν ο στόχος μας είναι να φτιάξουμε έναν σύγχρονο virtual memory kernel.

Το segmentation στον x86 δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί, οπότε πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τον βγάλουμε όσο γίνεται από την μέση και να απλοποιήσουμε το μοντέλο της μνήμης, κάτι το οποίο ευτυχώς γίνεται εύκολα. Ο τρόπος που μπορούμε να το πετύχουμε αυτό, και να αποκτήσουμε ένα ενιαίο χώρο διευθύνσεων, ώστε να σταματήσουμε να ασχολούμαστε με διαφορετικά segments, να αφήσουμε τα selectors στην ησυχία τους, και να πετύχουμε οι λογικές διευθύνσεις να γίνονται map ένα προς ένα με τις φυσικές, είναι να κάνουμε όλα τα segments να αλληλοκαλύπτονται, θέτοντας για όλα αρχική διεύθυνση το 0, και όριο 4gb που είναι το μέγιστο δυνατό.

Ανά πάσα στιγμή είναι ενεργά τουλάχιστον δύο segments, ένα για κώδικα και ένα για δεδομένα. Όταν ο επεξεργαστής πάει να κάνει fetch εντολές (κώδικα) από την μνήμη, χρησιμοποιεί τον CS selector (και φυσικά τα περιεχόμενα του EIP σαν offset). Ενώ όταν διαβάζει η γράφει δεδομένα στην μνήμη χρησιμοποιεί συνήθως τον DS selector, εκτός από μερικές εντολές που χρησιμοποιούν τον SS selector ή τον ES selector εξ' ορισμού.

Οπότε αρκεί για αρχή να φτιάξουμε δύο segment descriptors και να τα τοποθετήσουμε στον GDT. Αυτό γίνεται στην συνάρτηση init_segm στο αρχείο segm.c, η οποία καλείτε στην αρχή της kmain. Το descriptor στην θέση 0 του GDT δεν χρησιμοποιείται και το αφήνουμε μηδενισμένο, ενώ στις άλλες δύο θέσεις φτιάχνουμε kernel code και kernel data segment descriptors που περιγράφουν δύο επικαλυπτόμενα segments με αρχή το 0 και όριο 0xffffffff. Κατόπιν καλούμε την set_gdt ή οποία χρησιμοποιεί την εντολή lgdt για να φορτώσει την διεύθυνση και το μέγεθος του καινούριου GDT στον καταχωριτή gdtr, ώστε να αρχίσει να τον χρησιμοποιεί ο επεξεργαστής. Τέλος ενεργοποιούμε τα καινούρια segments τοποθετώντας τους κατάλληλους selectors σε όλα τα segment registers με την συνάρτηση setup_selectors.

  .data
  .align 4
off:.long 0 /* memory for setup_selectors */
seg:.short 0
lim:.short 0 /* memory for set_gdt */
addr:.long 0

  .text
/* setup_selectors(uint16_t code, uint16_t data) */
  .globl setup_selectors
setup_selectors:
  /* set data selectors directly */
  movl 8(%esp), %eax
  movw %ax, %ss
  movw %ax, %es
  movw %ax, %ds
  movw %ax, %gs
  movw %ax, %fs
  /* set cs using a long jump */
  movl 4(%esp), %eax
  movw %ax, (seg)
  movl $ldcs, (off)
  ljmp *off
ldcs:
  ret

/* set_gdt(uint32_t addr, uint16_t limit) */
  .globl set_gdt
set_gdt:
  movl 4(%esp), %eax
  movl %eax, (addr)
  movw 8(%esp), %ax
  movw %ax, (lim)
  lgdt (lim)  
  ret

Calling conventions

Τις παραπάνω συναρτήσεις τις καλούμε από C κώδικα και πρέπει να ακολουθήσουμε τις ίδιες συμβάσεις που ακολουθεί και ο C compiler για να μπορέσουμε να πάρουμε τις παραμέτρους που μας περνάει ο κώδικας που κάλεσε την συνάρτηση, αλλά και να μην καταστρέψουμε δεδομένα που ο compiler θεωρεί ότι έχουν διάφοροι καταχωριτές. Εν ολίγοις, πρέπει να προσέξουμε να μην πειράξουμε τους καταχωριτές ebx, esi, edi, ebp, ds, es, και ss (ή αν χρειαστεί να τους χρησιμοποιήσουμε, πρέπει να φροντίσουμε να τους επαναφέρουμε στην αρχική τους κατάσταση πριν επιστρέψουμε από την συνάρτηση). Τις παραμέτρους τις κάνει push με αντίστροφη σειρά στο stack ο κώδικας που μας καλεί, και τις κάνει pop αφού επιστρέψουμε. Τέλος ότι χρειάζεται να επιστρέψουμε το αφήνουμε στον eax πριν κάνουμε ret.

Από τα παραπάνω βγαίνει το συμπέρασμα ότι μπορούμε να διαβάσουμε τις παραμέτρους χρησιμοποιώντας offsets από τον stack pointer (esp). Όταν αρχίζει να εκτελείται η συνάρτηση ο esp δείχνει στο τελευταίο πράγμα που έγινε push, το οποίο είναι η διεύθυνση επιστροφής που κάνει αυτόματα push η εντολή call. Αντίστροφα η εντολή ret, αντιγράφει στον eip την διεύθυνση επιστροφής που βρίσκει στο stack, ώστε να επιστρέψει η εκτέλεση του προγράμματος εκεί που έγινε η κλήση. Έτσι αν προσθέσουμε 4 στην διεύθυνση που περιέχει ο esp θα πάρουμε pointer στην πρώτη παράμετρο της συνάρτησης μας, η οποία ήταν το τελευταίο που έγινε push πριν την εκτέλεση της call. Αν προσθέσουμε 8 θα πάρουμε pointer στην δεύτερη παράμετρο κ.ο.κ. Το σχήμα 1α δείχνει πώς ακριβώς είναι το stack όταν αρχίζει η εκτέλεση μιας συνάρτησης με δύο παραμέτρους.

stack frame
Σχήμα 1: Η κατάσταση του stack όταν αρχίζει η εκτέλεση μιας συνάρτησης με δύο παραμέτρους. α) Χωρίς χώρο για local μεταβλητές. β) Με χώρο για local μεταβλητές

Εάν χρειαστεί να δημιουργήσουμε χώρο στο stack, για local μεταβλητές, ή για να σώσουμε registers ώστε να τους επαναφέρουμε αργότερα, τότε θα πρέπει να τροποποιήσουμε τον esp. Σε αυτή την περίπτωση για να μπορούμε να βρούμε τις παραμέτρους μας, σώζουμε την προηγούμενη τιμή του ebp κάνοντας την push στο stack, και κρατάμε στον ebp την τιμή του esp πριν τον πειράξουμε για να δημιουργήσουμε χώρο. Έτσι πλέων χρησιμοποιούμε τον ebp για να βρούμε σε θετικά offsets τις παραμέτρους (αρχίζοντας από το offset 8 αυτή τη φορά), και αρνητικά για τις local μεταβλητές (βλ. σχήμα 1β).

Τα segment descriptors που τοποθετούμε στον GDT είναι 8 bytes το καθένα και έχουν μια πολύ συγκεκριμένη, και αρκετά περίπλοκη δομή την οποία περιμένει να δει ο επεξεργαστής. Δεν θα μπούμε σε λεπτομερή περιγραφή του κάθε bit που τοποθετούμε εκεί, μιας και η δομή αυτή περιγράφετε λεπτομερώς στα specifications της intel (βλ. σχήμα 2α). Στον κώδικά μας το descriptor το αναπαριστά ένα struct που περιέχει έναν πίνακα με 4 16bit unsigned integers (δηλωμένο στο desc.h), και έχουμε μια συνάρτηση, την segm_desc (ορισμένη στο segm.c) που κατασκευάζει ένα descriptor τοποθετώντας όλα τα πεδία στις κατάλληλες θέσεις.

void segm_desc(desc_t *desc, uint32_t base, uint32_t limit, int dpl, int type)
{
  uint16_t flags;

  desc->d[0] = limit & 0xffff;
  desc->d[1] = base & 0xffff;

  flags = BIT_PRESENT | BIT_NOSYS | BIT_WR;
  if(type == TYPE_DATA) {
    flags |= BIT_CODE;
  }
  desc->d[2] = ((base >> 16) & 0xff) |
    ((dpl & 3) << 13) | flags;
  desc->d[3] = ((limit >> 16) & 0xf) | BIT_GRAN |
    BIT_BIG | ((base >> 16) & 0xff00);
}

descriptors
Σχήμα 2: Η δομή των α) segment descriptors στο GDT και β) interrupt gate και trap gate descriptors στο IDT

Interrupts

Ο χειρισμός των interrupts είναι μια από τις πιο βασικές λειτουργίες ενός πυρήνα, μιας και ουσιαστικά κάθε φορά που εκτελείται κώδικας του πυρήνα μετά το initialization, αυτό είναι σαν απάντηση σε ένα interrupt. Τα interrupts διακόπτουν την κανονική ροή εκτέλεσης για να χειριστούμε κάποιο γεγονός που συνέβη.

Υπάρχουν τριών ειδών interrupts: hardware, software, και exceptions. Τα hardware interrupts ειδοποιούν τον επεξεργαστή ότι μια συσκευή του συστήματος χρειάζεται την προσοχή μας, π.χ. όταν ο χρήστης πατήσει κάποιο πλήκτρο, όταν ο δίσκος τελειώσει την ανάγνωση δεδομένων που ζητήσαμε, κ.λ.π. Τα exceptions είναι μηχανισμός που ο ίδιος ο επεξεργαστής διακόπτει την ροή εκτέλεσης λόγο κάποιου προβλήματος που προέκυψε από την εκτέλεση των εντολών του προγράμματος, π.χ. διαίρεση δια του 0 ή πρόσβαση σε μνήμη έξω από τα όρια του segment. Τέλος software interrupts δημιουργούνται με την εντολή int, κάτι που είναι πολύ χρήσιμο για να μπορεί κάποιο user process να ζητήσει κάτι από τον πυρήνα (system call).

Όταν σηκωθεί interrupt, ο επεξεργαστής σταματάει να εκτελεί εντολές σειριακά, αποθηκεύει τα περιεχόμενα του instruction pointer (eip) στο stack μαζί με μερικές άλλες πληροφορίες, και συνεχίζει να εκτελεί κώδικα από ένα σημείο στην μνήμη που έχει οριστεί ότι χειρίζεται το συγκεκριμένο interrupt. Όταν τελειώσει η εκτέλεση του interrupt handler η εντολή iret κάνει τον επεξεργαστή να αντιγράψει στον eip την προηγούμενη σωσμένη τιμή του από το stack ώστε να συνεχιστεί η εκτέλεση από το σημείο που σταμάτησε πριν σηκωθεί το interrupt.

Η παραπάνω περιγραφή είναι υπερ-απλουστευμένη μιας και ο επεξεργαστής αναλόγως αν εκτελούσε κώδικα σε user privilege level (3) η kernel privilege level (0) πριν σηκωθεί το interrupt, μπορεί να κάνει μια περισσότερο η λιγότερο περίπλοκη διαδικασία για να αρχίσει να εκτελεί τον interrupt handler που είναι πάντα σε kernel code segment (privilege level 0). Επίσης σε γενικές γραμμές πριν επιστρέψει η εκτέλεση σε user κώδικα, όταν τελειώσει την δουλειά του ο interrupt handler, ο πυρήνας μπορεί να κάνει τα μαγικά του ώστε η εκτέλεση να συνεχίσει σε άλλο process από αυτό που εκτελούνταν προηγουμένως, αλλά όλα αυτά θα τα δούμε σε μεταγενέστερο άρθρο στο οποίο θα υλοποιήσουμε processes και scheduling.

Στον x86 κάθε interrupt έχει έναν αριθμό από το 0 έως το 255. Τα interrupts 0 έως και 31 είναι δεσμευμένα για exceptions του επεξεργαστή, ενώ τα υπόλοιπα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για hardware και software interrupts. Ο επεξεργαστής όταν σηκωθεί ένα interrupt, για να βρει που να ανακατευθύνει την εκτέλεση, χρησιμοποιεί αυτόν τον αριθμό σαν index σε έναν πίνακα με interrupt gate descriptors ή trap gate descriptors, που λέγεται Interrupt Descriptor Table (IDT). Το κάθε gate descriptor περιέχει την λογική διεύθυνση (segment selector και offset), του σημείου στην μνήμη (entry point) που ξεκινάει ο κώδικας που θα χειριστεί το συγκεκριμένο interrupt. Στον κώδικα μας η συνάρτηση gate_desc, στο αρχείο intr.c κατασκευάζει ένα gate descriptor, η οποία είναι πολύ παρόμοια με την segm_desc που είδαμε παραπάνω. Επιπλέον έχουμε και την βοηθητική συνάρτηση set_intr_entry, που παίρνει έναν αριθμό interrupt και ένα function pointer, και καλεί την gate_desc για να δημιουργήσει το κατάλληλο descriptor και να το τοποθετήσει στον IDT.

Χειρισμός interrupts

Το entry point για τον κώδικα που θα χειριστεί τα interrupts είναι απαραίτητο να γραφτεί σε assembly για δύο λόγους. Κατ' αρχάς το stack frame όταν μπαίνουμε στο interrupt είναι διαφορετικό από το stack frame κατά την κλήση C συναρτήσεων, και μάλιστα διαφέρει από interrupt σε interrupt, αφού σε κάποια exceptions ο επεξεργαστής κάνει push ένα error code στο stack, ενώ σε άλλα exceptions και σε όλα τα υπόλοιπα interrupts όχι. Κατά δεύτερον πρέπει να εκτελέσουμε συγκεκριμένες εντολές, όπως την iret για επιστροφή από το interrupt, αντί για την ret που παράγει κανονικά ο compiler για επιστροφή από συνάρτηση, και τις pusha/popa για να αποθηκεύσουμε όλους τους registers στο stack μπαίνοντας στο interrupt και να τους επαναφέρουμε πριν επιστρέψουμε, ώστε να μπορεί να συνεχίσει κανονικά η εκτέλεση του κώδικα από εκεί που σταμάτησε.

Για τους παραπάνω λόγους στον συνοδευτικό κώδικα έχουμε σπάσει τον χειρισμό interrupts σε δύο κομμάτια το assembly entry point στο intr-asm.S και την C συνάρτηση dispatch_intr στο intr.c.

Η εκτέλεση ξεκινάει σε μία σειρά από assembly συναρτήσεις, μία για κάθε πιθανό interrupt, που έχουν δύο μορφές: αυτές που χρησιμοποιούνται για exceptions με error code στο stack, και αυτές που χρησιμοποιούνται σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις. Αυτές με το error code κάνουν push στο stack τον αριθμό του interrupt και κάνουν jump στο label intr_entry_common. Αυτές χωρίς error code κάνουν πρώτα push ένα ψεύτικο error code (την τιμή 0) και μετά τον αριθμό του interrupt πριν κάνουν jump στο intr_entry_common, έτσι ώστε και στις δύο περιπτώσεις το stack frame να είναι ίδιο από αυτό το σημείο και μετά. Ο κώδικας στο intr_entry_common κάνει pusha για να αποθηκεύσει όλους τους registers στο stack και καλεί την dispatch_intr. Όταν επιστρέψει η dispatch_intr, επαναφέρουμε όλους τους registers στην προηγούμενη τους κατάσταση με ένα popa, και καθαρίζουμε τις δύο τιμές (error code και αριθμός interrupt) από το stack απλά αυξάνοντας τον esp κατά 8 πριν κάνουμε iret.

Ο Alan Turing σοφά είχε πει ότι ο προγραμματισμός δεν κινδυνεύει να γίνει ποτέ βαρετή, μηχανική, διαδικασία, γιατί όλες τις μηχανικές δουλειές μπορούμε να τις αφήσουμε για τον ίδιο τον υπολογιστή. Όμως η παραπάνω διαδικασία, το να γράψουμε δηλαδή όλα αυτά τα διαφορετικά αντίγραφα του entry για κάθε interrupt είναι απελπιστικά βαρετή και μηχανική, άρα αν ξεκινήσουμε να την κάνουμε με το χέρι κάτι κάνουμε λάθος. Είναι καλύτερο να επιστρατεύσουμε τα macros του GNU assembler, και να τον αφήσουμε να κάνει την δουλειά για εμάς. Αρκεί να γράψουμε μόνο δύο macros για τις δύο περιπτώσεις που περιγράψαμε παραπάνω, δηλαδή για interrupts που ξεκινάνε με, ή χωρίς error code στο stack, και μετά να γράψουμε μια γραμμή για κάθε πιθανό interrupt που θα καλεί αυτά τα macros με τις σωστές παραμέτρους.

Αλλά γιατί να σταματήσουμε εκεί; Και στον C κώδικα, στην συνάρτηση init_intr που καλείτε στην αρχή για να αρχικοποιήσουμε τον χειρισμό interrupts του πυρήνα θα χρειαστεί να καλέσουμε την συνάρτηση set_intr_entry για κάθε ένα από τα interrupts ώστε να γεμίσουμε το IDT με τα κατάλληλα descriptors που δείχνουν στα entry points που δημιουργήσαμε με αυτά τα macros. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα ίδια macro invocations ώστε στην μία περίπτωση να δημιουργηθεί ο κατάλληλος assembly κώδικας, και στην άλλη περίπτωση C κώδικας; Η απάντηση φυσικά είναι ναι, με συνδυασμό GNU assembler macros και C preprocessor macros και includes.

Στην init_intr, αφού καλέσουμε την set_idt για να πούμε στον επεξεργαστή που ακριβώς βρίσκεται ο πίνακας με τα descriptors, κάνουμε include το αρχείο "interrupts.h". Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μπουν σε αυτό το σημείο όλες οι κλήσεις στα C macros INTR_ENTRY_EC και INTR_ENTRY_NOEC τα οποία αφού δεν είναι defined to ASM κάνουν expand σε ένα function prototype για το κάθε entry point και μια κλήση στην set_intr_entry με τον αριθμό και το όνομα του entry point. Αντίθετα στο τέλος του αρχείου intr-asm.S όπου έχουμε κάνει πρώτα define το ASM οι κλήσεις στα C macros INTR_ENTRY_EC και INTR_ENTRY_NOEC γίνονται expand σε κλήσεις των GNU assembler macros ientry_err και ientry_noerr τα οποία είναι δηλωμένα όπως περιγράψαμε παραπάνω.

/* interrupt entry with error code macro */
  .macro ientry_err n name
  .globl intr_entry_\name
intr_entry_\name:
  pushl $\n
  jmp intr_entry_common
  .endm

/* interrupt entry without error code macro */
  .macro ientry_noerr n name
  .globl intr_entry_\name
intr_entry_\name:
  pushl $0
  pushl $\n
  jmp intr_entry_common
  .endm

/* common code used by all entry points */
  .extern dispatch_intr
intr_entry_common:
  pusha
  call dispatch_intr
  popa
  /* remove error code and intr num from stack */
  add $8, %esp
  iret

#define ASM
#include 

Στην C πλευρά, η dispatch_intr απλά κοιτάει σε ένα array από function pointers αν έχει οριστεί handler συνάρτηση για το συγκεκριμένο interrupt και αν υπάρχει την καλεί, αν δεν υπάρχει απλά κάνει output ένα μήνυμα "unhandled interrupt" με τον αριθμό του. Η συνάρτηση interrupt επιτρέπει σε οποιοδήποτε υποσύστημα του πυρήνα να θέσει handler function σε αυτόν τον πίνακα, για όποιο interrupt θέλει να χειρίζεται.

Το μόνο σημείο της dispatch_intr που χρειάζεται επεξήγηση είναι πώς ξέρει το interrupt number και το exception error code. Όπως είδαμε παραπάνω ο αριθμός του interrupt γίνεται push στο stack, μαζί με όλους τους registers, και το error code ή ένα ψεύτικο error code αν αυτό δεν υπάρχει. Αυτό σημαίνει ότι όλα αυτά μπορούμε στον C κώδικα να τα θεωρήσουμε σαν παραμέτρους της συνάρτησης, μιας και οι παράμετροι περνάνε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως είπαμε νωρίτερα. Αυτό ακριβώς κάνει ο κώδικας στο intr.c, απλά αντί να δηλώσουμε την συνάρτηση με δεκάδες παραμέτρους για όλα όσα έχουν γίνει push στο stack, θεωρούμε ότι όλα αυτά είναι μέρος ενός μεγάλου struct και ορίζουμε την συνάρτηση σαν να έχει αυτό το struct ως μοναδική παράμετρο.

IRQs

Κάθε συσκευή στο PC που πρέπει να μπορεί να μας ειδοποιεί ασύγχρονα για κάτι, παίρνει και μια γραμμή IRQ (interrupt request) στο intel 8259 PIC chip (Programmable Interrupt Controller) η δουλειά του οποίου είναι να σηκώνει interrupt στον επεξεργαστή όταν δεχτεί κάποιο IRQ σήμα, και να ανακοινώνει τον αριθμό του interrupt τοποθετώντας τον στο data bus. Ο PIC έχει μόλις 8 IRQ lines, αλλά στο PC υπάρχουν δύο τέτοια chips συνδεδεμένα σε master/slave διαρρύθμιση, ώστε να έχουμε 15 IRQs διαθέσιμα για συσκευές.

Πριν αρχίσει να διαχειρίζεται IRQs ο κάθε PIC, πρέπει να τον κάνουμε initialize το οποίο αναλαμβάνει η συνάρτηση init_pic, στέλνοντας μια σειρά από commands στα ports των δύο PIC. Μέρος του initialization είναι να του δώσουμε ένα offset το οποίο θα προσθέτει στο νούμερο του interrupt που ανακοινώνει στον επεξεργαστή. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί τα πρώτα 32 interrupts όπως είπαμε είναι δεσμευμένα για exceptions και άρα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Το offset που θα χρησιμοποιήσουμε στον πυρήνα μας ορίζεται από το define IRQ_OFFSET σε 32, έτσι όταν ο PIC λαμβάνει IRQ 0 (το οποίο αντιστοιχεί στον timer του συστήματος) εμείς θα παίρνουμε interrupt 32, όταν λαμβάνει IRQ 1 (keyboard) εμείς θα παίρνουμε interrupt 33 κ.ο.κ.

Όταν τελειώσουμε με τον χειρισμό κάποιου interrupt που έχει προέρθει από τον PIC, πρέπει στείλουμε του ένα end of interrupt command, το οποίο αναλαμβάνει η συνάρτηση end_of_irq που καλείτε στο τέλος της dispatch_intr για interrupts 32 έως 47.

Δοκιμάζοντας τα interrupts

Το τελευταίο πράγμα που κάνει η init_intr είναι να εκτελέσει την εντολή sti μέσω του macro enable_intr, για να αρχίσει να δέχεται interrupts ο επεξεργαστής. Σε αυτή την φάση αν τρέξουμε τον kernel θα δούμε ότι αρχίζει μια ασταμάτητη ροή από μηνύματα "unhandled interrupt 32", το οποίο είναι το IRQ 0 που ενεργοποιείται συνεχώς με συγκεκριμένη συχνότητα από τον timer του υπολογιστή.

Την επόμενη φορά θα δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα interrupts για να κάνουμε χρήσιμα πράγματα όπως να μετράμε τον χρόνο ή να πάρουμε είσοδο από το πληκτρολόγιο.

Ασκήσεις για τον αναγνώστη

Μια ενδιαφέρουσα προσθήκη που θα μπορούσατε να δοκιμάσετε είναι αντί για τον χείμαρρο μηνυμάτων για το timer interrupt, να βγαίνει ένας μετρητής σε σταθερή θέση στην οθόνη που να γράφει πόσες φορές έχει ενεργοποιηθεί το συγκεκριμένο interrupt. Όπως πάντα μην διστάσετε να μου στείλετε τις προσθήκες σας, και οτιδήποτε άλλο σχόλιο στο nuclear@mutantstargoat.com.

Περαιτέρω αναγνώσματα


Creative Commons License
Copyright © John Tsiombikas 2011
This article is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License.